Archív jogaszabályok

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet ivóvíz, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról 

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzéséről

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről